DSC 9271 0

 

พลอากาศตรี ประภาส  เอี่ยมโมฬี เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสร้างอาชีพ
การทำน้ำมันนวด และการทำยาดมสมุนไพร ตามโครงการความร่วมมือทางบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์
ตามแนวทาง
Social Research Station กับสถานีวิจัยคณะเกษตร หน่วยงาน และชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน  ศีลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการกิจการเพื่อสังคมและพัฒนายุทธศาสตร์ หัวหน้าคณะฝึกอบรม
ทั้งนี้ คณะสังคมศาสตร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๐ คน
เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประซาชนในพื้นที่ พร้อมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในชุมชนด้วยองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

 

DSC 9283 0

 

DSC 9299 0

 

DSC 9352 0