0

 

พิธีเปิดการฝึกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคฤดูร้อน
ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑ - ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม  สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ ณ ลานรวมพล ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับการฝึกภาคฤดูร้อน เป็นการฝึกตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น มี นาวาอากาศเอก อรรณพ  นงค์ชะนา ผู้อำนวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก เป็นผู้ดูแล ซึ่งในหลักสูตรฯ ประกอบด้วยการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง
การฝึกภาคสนาม การฝึกป้องกันที่ตั้งทางทหาร รวมถึงการฝึกทางยุทธวิธีพื้นฐานทั่วไป
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางการทหาร
ให้กับ นักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยมีกำหนดการฝึกระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗


1


 

13

 

14