0

 

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑-๒ โดยมี พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับการฝึกภาคฤดูร้อนเป็นการฝึกตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น
มี นาวาอากาศเอก อรรณพ นงค์ชะนา ผู้อำนวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก เป็นผู้ดูแล ซึ่งในหลักสูตรฯ ประกอบด้วยการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง
การฝึกภาคสนาม การฝึกป้องกันที่ตั้งทางทหาร รวมถึงการฝึกทางยุทธวิธีพื้นฐานทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางการทหารให้กับนักเรียนนายเรืออากาศ
เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีกำหนดการฝึกระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

 

1

 

5

 

11