0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการประกอบพิธี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ซึ่งแปลว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ ๙”
ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

 

1

 

6

 

8