01

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (
EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ อาจารย์พิเศษ AIT มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง Visiting Professor
ที่ California State University, Fullerton. ที่ปรึกษาด้าน JIT และการบริหารของบริษัทเอกชน วิทยากรบรรยาย
เรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณการจัดการเชิงกลยุทธ์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการศึกษาและแนวทางการเขียนเล่มหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ และเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา คณะคณาจารย์บุคลากรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คณะคณาจารย์โรงเรียนนายเรือ
และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ (๗๐๐ ที่นั่ง) กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

 

03

 

12

 

14