0 0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษา
นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๕ และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ
จำนวน ๙๑ คน ที่ผ่านเกณฑ์วัดประเมินผลนักเรียนนายเรืออากาศที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ (๗๐๐ ที่นั่ง)
กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยมี นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๕ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนผู้บังคับบัญชา และตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

เป็น หัวหน้านักเรียนนายเรืออากาศ

๑. นักเรียนนายเรืออากาศ พร้อมภูมิ สารมานิตย์

เป็น รองหัวหน้านักเรียนนายเรืออากาศ

๒. นักเรียนนายเรืออากาศ ศรัณยู จารุชาต

เป็น เสนาธิการนักเรียนนายเรืออากาศ

๓. นักเรียนนายเรืออากาศ ดลสกุล ศตชัยวิรุจน์

เป็น ฝ่ายเสนาธิการนักเรียนนายเรืออากาศ

๔. นักเรียนนายเรืออากาศ ภากร ศรีจริยา

๕. นักเรียนนายเรืออากาศ พัสกร พิสิษฐเจริญทัต

๖. นักเรียนนายเรืออากาศ รัชชานนท์ ขวัญแก้ว

๗. นักเรียนนายเรืออากาศ วชิรพล คำโสม

๘. นักเรียนนายเรืออากาศ ปราณนต์ เทศแก้ว

เป็น หัวหน้ากองพัน

๙. นักเรียนนายเรืออากาศ ศุภณัฐ พงษ์นุช

๑๐. นักเรียนนายเรืออากาศ ฤชุกร เหล่าพิทักษ์

๑๑. นักเรียนนายเรืออากาศ อัศวกร แย้มกลิ่น

๑๒. นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตภูมิ กาลเขว้า

 

8 0

 

17 0

 

19 0