1 0

 

พลอากาศตรี ประภาส เอี่ยมโมฬี เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
นายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสระบุรี และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมทั้งมีการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

7 0

 

8 0