1 0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสปรึกษาหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ในเรื่องของการตรวจสภาพอากาศ และการทำสวนหิน
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

3 0

 

9 0

 

16 0