1 0

 

พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ พร้อมด้วยคณะ
เข้าพบ พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เพื่อเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และปรึกษาหารือข้อราชการ
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

2 0

 

4 0