0

 

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์  ไพจิตร รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมกิจกกรรม
อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยมี นางสาวอ้อยทิพย์  ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
การมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
ณ วัดซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

6

 

10

 

31