1 0

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ โดยมี
การรับชมวีดิทัศน์การบรรยายสรุป และเยี่ยมชมสถานที่กองการศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการดำเนินงาน
ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
สำหรับปฏิบัติงานด้านมิติอวกาศของกองทัพอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

3 0

 

12 0

 

13 0