1 0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ นางสาวอ้อยทิพย์  ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ
และ นายสมพร  ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง) และคณะ
ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการบริเวณส่วนราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของกำลังพล
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บริเวณฝั่งบ้านพักอาศัย พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเย็น
เพื่อปรึกษาหารือและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 

9 0

 

16 0

 

121 0