0

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(สายงานบริหาร)
พร้อมด้วย พลอากาศตรี ประภาส  เอี่ยมโมฬี เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ทินกร  อินทร์ทอง รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านการส่งกำลังบำรุง และแผนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป แนะนำแนวทางการปฎิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง และแผนที่
และเยี่ยมชมสถานที่และงานก่อสร้างของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

 

11

 

13

 

17

 

19