107832553 4387639684642288 9190192429120982935 o

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รุ่นที่ 1

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การแปลงยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ สู่การปฏิบัติ”

และพลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ได้ให้การตอนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "นายเรืออากาศในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชัน”

จากนั้นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ โดย นาวาอากาศเอกหญิง อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ

และทีมนักจิตวิทยาคลินิก จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

โดยมี พลอากาศโท ศ.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา (เพื่อพลาง)

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

109941853 4387642144642042 5771162881904198130 o107626580 4387641824642074 6362266042084896962 o110312329 4387642164642040 795671569805592747 o110042773 4387642767975313 6272064115768208681 o109812796 4387642934641963 7636779859135472173 o