DSC 4151

พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

6 157 1DSC 4015