1

 

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในการอบรมชี้แจงการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชในเวลาฉุกเฉิน

โดยมีข้าราชการเข้าร่วมอบรม จำนวน 31 คน เพื่อสร้างความชำนาญเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติ
และสามารถพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บ
หรือการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่าง หน่วยงานต่อหน่วยงาน
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงานได้
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี 2563
ข้อ 6 ดำรงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางราชการอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ต้องกวดขันและกำกับดูแลกำลังพล
เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอย่างจริงจัง
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับในเวลาฉุกเฉิน ของข้าราชการกองทัพอากาศ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2)
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

 

2

DSC 6765

DSC 6771