a1

 

การต้อนรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมคณะฯ และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๔)
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมีการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลม
Flight Simulator การแสดงและการสาธิตเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ(UAV)
อุทยานการบินกองทัพอากาศ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
ณ สถานที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

c2c6b5

a6.1