CAF 6365

 

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกอบด้วย ทุนกองทัพอากาศ ประเภท ทุนเรียนดี จำนวน ๒ ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๔๘ ทุน
ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน ๔๐ ทุน
และทุนสนับสนุนจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน ๑๕ ทุน
รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ ทุน 
ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒
) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

CAF 6321

CAF 6342

CAF 6360