1 1

“๗ ทศวรรษ ตำนานแห่งดอนเมือง สู่การสานต่อศตวรรษแห่งความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก”

วันนี้ (๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๗๐ ปี
ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ การประกอบศาสนพิธี และงานเสวนาชุมนุมนายเรืออากาศ
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ
พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทายาทจอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
ผู้แทนชุมนุมนายเรืออากาศ ๖ บริษัท ผู้แทนนักเรียนนายเรืออากาศ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๖๖
ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศเข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการก่อตั้งสถาบันอันทรงคุณค่าและสง่างามแห่งนี้

เกิดจากปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) ได้แสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ว่า
“เราจะต้องมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญาบัตรของเราเองให้จงได้”
จึงเป็นที่มาของการสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้น ณ ตึกเหลือง ที่กองบินน้อยที่ ๖
ซึ่งในปัจจุบันคือ ที่ตั้งของกองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖
และถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นับจากวันนั้นจวบจนวันนี้ก็ถือเป็นระยะเวลา ๗๐ ปี ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ได้ให้การฝึกศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต และมีนักเรียนนายเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้ว
จำนวนทั้งหมด ๖๖ รุ่นกว่า ๖,๐๐๐ นาย และสร้างผู้นำสูงสุดของกองทัพอากาศซึ่งคือผู้บัญชาการทหารอากาศจำนวน ๒๘ ท่าน
และในปัจจุบันคือผู้บัญชาการทหารอากาศท่านที่ ๒๙ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกจำนวนไม่น้อย

ในส่วนของงานเสวนาชุมนุมนายเรืออากาศ กับประเด็น “The Spirit of NKRAFA Ready For Take Off To Muaklek”

ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเตรียมความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เพื่อ
ให้ก้าวทันโลกปัจจุบันและรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามแนวทางใหม่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศผ่าน
5C Model
(Class, Club, Competition, Competency, Country) โดยมีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
เพื่อขับเคลื่อนด้านวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการศึกษา หล่อหลอมนักเรียนนายเรืออากาศให้เป็นทหารอาชีพที่มีภาวะผู้นำ
มีความรู้ทางด้านการบิน
มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ภายใต้การนำของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ที่พร้อมเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ ณ ที่ตั้งมวกเหล็ก ด้วยปฏิญาณอันแน่วแน่ ที่ว่า
“เกียรติกล้า” “มานะมั่น” เพื่อที่จะ “ทะยานก้าว”
สู่อัจฉริยภาพแห่งสถาบันนายเรืออากาศ

 

3 2

 

5

 

9 3