0 1

NKRAFA open house เปิดบ้านเรืออากาศ

     พลอากาศโทวชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้พลอากาศตรี เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ร่วมกับ พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือทหารอากาศ จัดกิจกรรมมิตรประชากองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
และกิจกรรม 
NKRAFA open house เปิดบ้านเรืออากาศ สู่โลกของ AIR POWER CYBER SPACE ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก ชื่นชมสถานที่และเรียนรู้ในความมีระเบียบวินัย วัฒนธรรมในการเป็นทหาร
พร้อมกับแนะนำหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาต่อในอนาคต
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

0 3

 

   โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมขับเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator)
การตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตัดผม การตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตา
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
และการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารอากาศร่วมกับชมรมดนตรีสากลจากนักเรียนนายเรืออากาศ

0 11

 

0 20