01

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
๒๘ กันยายน (
Thai National Flag Day) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ (ครบ ๑๐๖ ปี)
และเป็นการเผยแพร่ความรู้ รณรงค์จิตสำนึกของกำลังพล ให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย 
ณ ลานสถาบัน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์
หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน
และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

 

1

 

18