0

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออกาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1 และ 3 ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (
Digital Literacy) และผลประเมินความรู้ความเข้าใจ ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
โดยมีนักเรียนนายเรืออากาศที่ผ่านการประเมิน ดังนี้

1.นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 3 ผ่านการประเมินหลักสูตรวิชา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 77 คน

2.นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1 ผ่านการประเมินหลักสูตรวิชา Computer and Online Essentials
และหลักสูตรวิชา Application Essentials จำนวน 107 คน

3. นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1 ผ่านการประเมินหลักสูตรวิชา Computer and Online Essentials จำนวน 9 คน

4.นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1 ผ่านการประเมินหลักสูตรวิชา Application Essentials จำนวน 5 คน

ในการนี้ ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566

 

1

 

9